Now showing items 1-3 of 3

  • การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์; มานวิภา อินทรทัต; พิสิฐ ศุกรียพงศ์; อุ่นกัง แซ่ลิ้ม; พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
   งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด” ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มอบให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค ...
  • การศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

   มานวิภา อินทรทัต; อาจยุทธ เนติธนากูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ด้วยเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย คือ การมีธรรมภิบาลในการจัดระบบสุขภาพให้สมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นจึงต้องทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธรรมภิบาลระบบสุขภาพ จุดประสงค์ของงา ...
  • ทบทวนวรรณกรรมธรรมาธิบาลในระบบสุขภาพ 

   มานวิภา อินทรทัต; Manvipa Indradat; อาจยุทธ เนติธนากูล; Ardyuth Natithanakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ด้วยเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย คือ การมีธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพให้สมดุล และยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ ...