Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดบริการสุขภาพให้แก่พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ 

      มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ (2540)
      การดูแลสุขภาพอนามัยแก่พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากเป็นบริการที่จำเป็นที่จะต้องจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.แรงงานแล้ว ยังเป็นมาตรการสำคัญยิ่งในด้านการประกอบการและการอาชีวอนามัย เพื่อมุ่งจัดบริการด้านสุขภาพให้ครบแบบอง ...