Now showing items 1-1 of 1

    • การสอบสวนโรคมือ เท้า และปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

      มาลี สิริสุนทรานนท์; Malee Sirisuntranont; สมพร หุ่นเลิศ; Somporn Hunlert; ปองปรีดา คงดั่น; Pongpreeda Kongdun; กิตติศักดิ์ จรัสทอง; Kittisak Charustong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมือ เท้าและปาก สืบค้นหาสาเหตุ ค้นหาผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่และผู้สัมผัสใกล้ชิด ศึกษาวิธีการถ่ายทอดโรค และค้นหาแนวทางป้องกันควบคุมโรคในเหตุการณ์ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอไทรน้อย ...