Now showing items 1-5 of 5

  • การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-04)
  • การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; National Health Foundation (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-07)
   โครงการการพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาคีหลัก ซึ่งได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ...
  • ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-11)
   รายงานประเมินผลชิ้นนี้เป็นการประเมินผลรอบที่สอง นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ได้หลักฐานสะท้อนผลแห่งการดำเนินนโยบายอันจะนำไปสู่การปรับสาระนโยบาย (policy contents) และ/หรือการถ่ายทอ ...
  • ระบบยาของประเทศไทย 

   คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
  • สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดเสวนาวิชาการ วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ เพื่อหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์จากเหตุการณ์การฟ้องร้องแพทย์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ...