Now showing items 1-20 of 51

  • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดการความรู้สู่ระบบ สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความ เข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ...
  • R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์; กุลธร กิติพูลวงษ์วนิช; คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; โรงพยาบาลศิริราช; ไม่มีข้อมูล (โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยาหิดล, 2554-07)
   หนังสือ “R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ” จัดทำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนขบวนการและเครือข่าย R2R ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ได้สัมผัสกิจกรรม R2R จากหลากหลายบทบาทหลากหลายมิติ การทำความเข้าใจ R2R ...
  • system approach to R2R from individual project to system changes 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2009-12-12)
  • กลไก นโยบาย และบทบาทของส่วนต่างๆ ในสังคม เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544-01)
  • การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วรัญญู เสนาสุ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local Self-government)ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้นจ ...
  • การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
  • การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-04)
  • การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545 

   ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ศุภวาณี สำเภานนท์; Somsak Chunharas; Viroj Tangcharoensathien; Supawanee Sumpaonon; โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ด้วยเหตุผลที่โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศ และในขณะที่งานรังสีรักษามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะสุดท้าย แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่า ...
  • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 

   ภูมินทร์ บุตรอินทร์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม 

   ปกป้อง ศรีสนิท (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   ถ้าจะกล่าวว่า“ระบอบ ประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา”แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น 

   ดวงมณี เลาวกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความสำคัญมากและได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอำนาจใ ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 

   ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดก ...
  • การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   สฤณี อาชวานันทกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคมเนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์และที่ดินทวีมูลค่าตามกาลเวลาความ ...
  • การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   “…โดยทั่วไปแล้วสภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัตินั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ...
  • การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

   วณี ปิ่นประทีป (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2009-12)
   เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ตำบล โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การจัดการความรู้ โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ วิธีดำเนินงานของโครงการฯ คือการจัดประชุมแลกเป ...
  • การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-07)
   โครงการการพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาคีหลัก ซึ่งได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ...
  • การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพของ อบต. 

   วณี ปิ่นประทีป; พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2009-09)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการลงทุนทางด้านสุขภาพก่อนและหลังการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพและการไม่มีกองทุน และวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพ ...
  • การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2009)
   โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ทำการศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด 10 ...
  • การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา 

   สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์; ชยภรณ์ ดีเอม (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2009-11)
   บริการปฐมภูมิเป็นบริการด่านแรกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มอายุ การที่หน่วยบริการปฐมภูมิจะทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องได้รับการเชื่อมโยงและสนับส ...
  • การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มร ...