Now showing items 1-2 of 2

  • การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

   ไพศาล วิสาโล, พระ; PhraPaisan Wisalo; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; เมทัส อนุวัตรอุดม; นารี เจริญผลพิริยะ; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล; Yongyut Buranachareonkit; Matas Anuwatudom; Naree Chareonpholpiriya; Naphanat Anuphongphan; Nonglak Throngsilsat; Dounghathai Chatphutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจ ...
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...