Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyong Inmuong; นฤมล แสงประดับ; บัญชร แก้วส่อง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพองการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำพอง ...
  • การศึกษาเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการและเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล กระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลประสบผลสำเร็จและปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด ...
  • บทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดทำแผนลุ่มน้ำภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyon Inmuang; ดนัย กล่าวแล้ว; อรทัย แฝงจันดา; Danai Khuanglae; Orathai Fengchanda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   เอกสารสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง บทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดทําแผนลุ่มน้ำภาคประชาชน กรณีศึกษาลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน ...