Now showing items 1-4 of 4

  • การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyong Inmuong; นฤมล แสงประดับ; บัญชร แก้วส่อง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพองการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำพอง ...
  • การศึกษาเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการและเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล กระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลประสบผลสำเร็จและปัจจัยที่เป็นข้อจำกัด ...
  • การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำนครนายก 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyong Intramuang; นาวิน โสภาภูมิ; สุภาวดี บุญเจือ; สมพร อุดมวินิจศิลป์; สรัญญา โพธิ์ทอง; Nawin Sopapum; Supawadee Bunchuea; Somporns Udomwinisin; Sarunya Pothong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ชุมชนเกษตรกรรมลุ่มน้ำย่อยนครนายกใช้แม่น้ำนครนายกเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก นาข้าว พืชสวน และบ่อกุ้ง บ่อปลา น้ำที่ผันเข้าสู่เรือกสวนไร่นาและครัวเรือนเหล่านั้นถูกจัดสรรและกระจายน้ำผ่านคูคลองชลประทาน ...
  • บทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดทำแผนลุ่มน้ำภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง 

   ยรรยงค์ อินทร์ม่วง; Yanyon Inmuang; ดนัย กล่าวแล้ว; อรทัย แฝงจันดา; Danai Khuanglae; Orathai Fengchanda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   เอกสารสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง บทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดทําแผนลุ่มน้ำภาคประชาชน กรณีศึกษาลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน ...