Now showing items 1-1 of 1

    • ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์ 

      กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; วิบูลย์ วัฒนนามกุล; อารีรัตน์ บากาสะแต; จำปี วงศ์นาค; ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์; สุกัณฑา หมวดทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
      งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึง สืบค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ อันจะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการหา ...