Now showing items 1-20 of 29

  • การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วรัญญู เสนาสุ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครองตนเอง (Decentralization and Local Self-government) ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้น ...
  • การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 

   ภูมินทร์ บุตรอินทร์; Bhumindr Butr-indr (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม 

   ปกป้อง ศรีสนิท; Pokpong Srisanit (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   ถ้าจะกล่าวว่า“ระบอบ ประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา”แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น 

   ดวงมณี เลาวกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความสำคัญมากและได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอำนาจใ ...
  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 

   ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawad Chardchawarn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดก ...
  • การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   สฤณี อาชวานันทกุล; Sarinee Achavanuntakul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคมเนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์และที่ดินทวีมูลค่าตามกาลเวลาความ ...
  • การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   โดยทั่วไปแล้วสภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัตินั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ...
  • การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่ 

   ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
   เนื่องด้วยชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ที่จะสำรวจ ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่ ประเด็นปัญหาที่กำลังเผชิญ ความต้องการและอุปสรร ...
  • การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มร ...
  • การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   สฤณี อาชวานันทกุล (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าเป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดีมีสุขของสังคม เนื่องจากสินทรัพย์อย่างเช่น หลักทรัพย์ และ ที่ดิน ทวีมูลค่าตามกาลเวลา ...
  • ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   แบ๊งค์ งามอรุณโชติ; Bank Ngamarunchot (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่นเมื่อโรงงานปลดปล่อย ...
  • ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...
  • ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; ชูชัย ศุภวงศ์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...
  • ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ชูชัย ศุภวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต; สุภกร บัวสาย; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ระบบค่าปรับทางอาญา 

   อิสร์กุล อุณหเกตุ; Itsakul Unahakate (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   โทษปรับ คือโทษทางอาญาฐานหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีในแง่ต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำกว่าโทษจำคุก คุมประพฤติ และกักบริเวณ นอกจากนี้ สังคมยังไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากโทษจำคุก และผู้กระทำผิดไม่เกิด ‘ตราบาป’ ดังนั้นการใช้โทษปรับแ ...
  • ระบบประกันสังคมของไทย 

   ภัทชา ด้วงกลัด (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทยจะมีมานานกว่า ...
  • ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

   ภาวิน ศิริประภานุกูล; Pawin Siriprapanukul (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   โดยหลักการแล้ว การวิเคราะห์ระบบภาษีของประเทศใดประเทศหนึ่ง จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้ว ภาษีคือแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งในกรณีที่รัฐบาลมีคว ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 34 : สถานการณ์และระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

   วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-09)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 34 : สถานการณ์และระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย
  • สถานการณ์ฉบับที่ 4 : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ : มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ 

   ยุวดี คาดการณ์ไกล; ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 4 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
  • สถานการณ์ฉบับที่ 5 : มลพิษทางน้ำ การจัดการโดยหลักเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ 

   ยุวดี คาดการณ์ไกล; ชูชัย ศุภวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 5 : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางน้ำ : การจัดการโดยหลักเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ