Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; จรรยา จันทรขันตี; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยการศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจำกัดทางกายภา ...
  • คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า 

   นวลวรรณ ทวยเจริญ; Nuanwan Tuaycharoen; วนารัตน์ กรอิสรานุกูล; Wanarat Kornisranukul; นงนาถ จวนแจ้ง; จรรยา จันทรขันตี; สมปอง เทียนวันเพ็ญ; รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   สภาพแวดล้อมภายในอาคารนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภ ...