Now showing items 1-2 of 2

  • ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; ระชา ภุชชงค์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ขบวนการแพทย์ชนบทด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ให้ได้มาซึ่งบทเรียน จุดแข็งจุดอ่อน และวิวัฒนาการที่มีผลต่อระบบธรรมาภิบาลสุขภาพไทย โดยมีคำถามวิจัยที่สำคัญคือ ขบวนการแพทย์ชนบทที่มีพัฒนาการกว่า ...
  • แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ 

   ระชา ภุชชงค์; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   แพทย์ชนบทเป็นองค์กรหรือกระบวนการที่มีบทบาทในระบบสุขภาพมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาสุขภาพของคนชนบท เราเห็นแพทย์ชนบทแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้แพทย์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน สร้างระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ...