Now showing items 1-2 of 2

  • สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ : บทสำรวจเบื้องต้นเพื่อทบทวนและท้าทายองค์ความรู้ 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; Surasom Krisanajuta; สันติพงษ์ ช้างเผือก; ธวัช มณีผ่อง; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์; Santipong Changphueak; Tawan Maneephong; Unchai Chaimburanakul; Ratchanee Ninchan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งศึกษาทบทวนแนวความคิดว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” และ “สุขภาพ” เพื่อนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสาน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิดข้างต้น โดยใช้กรอบคิดเรื่อง “การนิยามความหมายทางสังคม” ...
  • สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; ธวัช มณีผ่อง; สันติพงษ์ ช้างเผือก; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   การผสมผสานสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพในสังคมไทย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การทุ่มเถียงระหว่างแพทย์ในฐานะผู้รักษากับคนไข้และคนรอบข้างในประเด็น “สิทธิผู้ป่วย” เป็นตัวอย่างของความไม่ลงรอยนี้ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องคว ...