Now showing items 1-3 of 3

  • กลไกและปัจจัยในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยภาคประชาชน 

   พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล; ศิริตรี สุทธจิตต์; รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; ภูริดา เวียนทอง; ท้ัชชัย เรือนแปง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555)
   การศึกษานี้ใช้การทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 - 2012 และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ใช้ยา ในชุมชนที่มีประสบการณ์การสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนร่วมกับการสนทนากลุ่ม เพื่อทบทวนรูปแบบ กลไก ...
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคเหนือ 

   รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; พูนทรัพย์ โสภารัตน์; รื่นรมย์ โกช่าง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   การทบทวนงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตภาคเหนือ เป็นการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทย ...
  • การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านสถานการณ์บริการภาคประชาชน 

   รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; รวมพร คงกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   การทบทวนการวิจัยการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคประชาชน ในช่วง พ.ศ. 2545 -2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 17 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุข ...