Now showing items 1-1 of 1

    • วิทยาการระบาดและการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

      สุรเดช บุณยเวทย์; Suradet Boonyawet; จิราพร มงคลประเสริฐ; Chiraphorn Mongkhonprasoet; รัตนา งามบุณยรักษ์; Rattana Ngamboonyarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น ทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อย, ภาวะเลือดจาง, แรงดันเลือดสูง และการคลอดก่อนกำหนด ปัจจุบันการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นปั ...