Now showing items 1-1 of 1

    • สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน 

      พนม คลี่ฉายา; Phanom Khlichaya; นภวรรณ ตันติเวชกุล; รัตนา ทิมเมือง; Naphawan Tantiwetchakul; Ratana Timmuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปริมาณและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ ระบุบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพทางหนังสือพิมพ์ การให้ความสำคัญแก่การนำเสนอเนื้อหาสุขภาพข้อจำกัดในการทำงาน ...