Now showing items 1-1 of 1

    • การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม 

      วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์; จตุพร อโณทยานนท์; นิรมล เรืองสกุล; พัลลภ ศรีภิรมย์รักษ์; รินพัท ชมจันทร์; Wiwat Thavornwattanayong; Jatuporn Anothayanon; Niramol Reungsakul; Phanlop Sriphiromrak; Rinapat Chomjan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
      ปัญหาการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกแต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษามากนัก การศึกษานี้ได้สำรวจการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้สูงอายุในตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐมโดยใช ...