Now showing items 1-3 of 3

  • 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; รุจินาถ อรรถสิษฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04)
   โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพนี้ ริเริ่มโดยนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สวรส.คนปัจจุบัน ด้วยมีความเห็นว่า สวรส.มีวิสัยทัศน์ คือ “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” อีกทั้ง ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากการพัฒนานำร่องรูปแบบ กสพ. จังหวัดภูเก็ต 

   ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; Prasit Leerapan; รุจินาถ อรรถสิษฐ; Rujinaj Atthasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวคิด กระบวนการ และผลการปฏิบัติการนำร่องของรูปแบบกระจายอำนาจด้านสุขภาพตามระบบคณะกรรมการด้านสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ...
  • สถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชน 

   รุจินาถ อรรถสิษฐ; Rujinat Atasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   สถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชน การศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชน มุ่งเน้นการศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการส่งเสริมสุขภาพในภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาส ...