Now showing items 1-1 of 1

    • ผลการกำกับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ 

      ภัสสร ลิมานนท์; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล; อนุวัฒน์ วัชรประภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
      รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการกํากับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ ที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ...