Now showing items 1-3 of 3

  • การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพของ อบต. 

   วณี ปิ่นประทีป; พวงมณี พิพัฒน์เจริญวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2552-09)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการลงทุนทางด้านสุขภาพก่อนและหลังการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพและการไม่มีกองทุน และวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพ ...
  • การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2552)
   โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ทำการศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด 10 ...
  • บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

   วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)