Now showing items 1-10 of 10

  • การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ 

   ลัดดา ดำริการเลิศ; วรรณภา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในกา ...
  • การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; ผ่องพรรณ อรุณแสง; ประเสริฐ อัสสันตชัย; วรเวศม์ สุวรรณระดา; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร; ศิริวรรณ ศิริบุญ; รัชพันธุ์ เชยจิตร; คมคาย บุญเสริมสุข; บรรลุ ศิริพานิช; ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2552-06)
   การทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2550 หลังจากได้ประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 5 ปีซึ่งนักวิจัย นักวิชาการจากหลายสถาบัน ...
  • การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอ การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; อัมพร เจริญชัย; สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ; กัลยา พัฒนศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เอกสารนี้นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย ในกระบวนการสังเคราะห์ได้มีการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพและหลักประกันส ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์ 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย : นานาทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)