Now showing items 1-2 of 2

  • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของการศึกษาทบทวนกระบวนทัศน์สุขภาพซึ่งหยิบยกเอาประเด็นเรื่องความตายและการจัดการความตายขึ้นมาพิจารณา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนแนวค ...
  • จากธุลีสู่ดวงดาว ประสบการณ์การเรียนรู้จากช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต 

   วรรณา จารุสมบูรณ์; วริสรา กริชไกรวรรณ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-09)
   หนังสือจากธุลี สู่ดวงดาว ถ่ายทอดให้เห็นถึงชีวิตในระยะสุดท้ายของผู้คนร่วมสมัย แม้จะเน้นที่การดูแลรักษาของแพทย์ พยาบาล และญาติมิตร แต่ก็ได้ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้คนเวลานี้ตายอย่างไร มีความรู้สึกนึกคิดต่อความเจ็บป่ว ...