Now showing items 1-2 of 2

  • การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแล 

   สรีรโรจน์ สุกมลสันต์; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ; วิทยา กุลสมบูรณ์; Sareerarote Sukamolson; Wanna Sriviriyanuparp; Vithaya Kulsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2551 ด้วยการวิเคราะห์การโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ...
  • ความสำคัญ ความชุกและการกระจายของสินค้าไม่ปลอดภัยในประเทศไทย 

   สรีรโรจน์ สุกมลสันต์; Sareerarote Sukamolson; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ; Wanna Sriviriyanuparp; วิทยา กุลสมบูรณ์; Vithaya Kulsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุก และการกระจายทางภูมิศาสตร์ของสินค้าไม่ปลอดภัย จากการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยระดับจังหวัดปี พ.ศ. 2557 วิธีการศึกษา ...