Now showing items 1-7 of 7

  • การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; Napaporn Wanitkun; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; ทิพา ต่อสกุลแก้ว; Tipa Toskulkao; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; Suchada Pattaramongkolrit; สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร; Supinda Ruangjiratain; วรรณี นิธิยานันท์; Wannee Nitiyanant; วีรนุช รอบสันติสุข; นิพนธ์ เจริญกิจการ; Nipon Charoenkitkarn; วชิรศักดิ์ วานิชชา; Vajirasak Vanijja; จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ; Chularat Tanprasert; ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์; สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์; Suthida Goollawattanaporn; ชัยวุฒิ สีทา; Osborne, Richard; Batterham, Roy; Dowson, Sarity (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบคู่มือการให้บริการการจัดการโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง บนพื้นฐานการบูรณาการการดูแลแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (Thai National Health Examination Survey, NHES V) 

   วิชัย เอกพลากร; วรรณี นิธิยานันท์; บัณฑิต ศรไพศาล; ปานเทพ คณานุรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี 

   ประเสริฐ บุญเกิด; Prasert Boongird; สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม; Somsak Laptikultham; พนิดา กฤตยภูษิตพจน์; วรรณี นิธิยานันท์; Wannee Nitiyanant; ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์; Chaicharn Deerochanawong; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; Ampica Mangklabruks; วัลยา จงเจริญประเสริฐ; Wallaya Jongjaroenprasert; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ; Surasak Kantachuvessiri; อติพร อิงค์สาธิต; Atiporn Ingsathit; วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี; ชนิดา ปโชติการ; Chanida Pachotikarn; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ปริญญา ชำนาญ; Parinya Chamnan; วีระ มหาวนากูล; อาคม อารยาวิชานนท์; Arkom Arayawichanont; พรรณประพร โคนพันธ์; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; Pichet Lorwinitnan; คมสัน พิริยะกิจไพบูลย์; วิน เตชะเคหะกิจ; Win Techakehakij (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบทดลอง มีกลุ่มเปรียบเทียบและสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Randomized Control Trial) เพื่อศึกษาดูผลของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (พฤติกรรมสุขภาพ 4 พฤติกรรม ที่ 4 ระดับของกิจกรรมคือ ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ...
  • ผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 

   ประเสริฐ บุญเกิด; สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม; พนิดา กฤตยภูษิตพจน์; วรรณี นิธิยานันท์; ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์; อัมพิกา มังคละพฤกษ์; วัลยา จงเจริญประเสริฐ; สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ; อติพร อิงค์สาธิต; วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี; ชนิดา ปโชติการ; วิชัย เอกพลากร; ปริญญา ชำนาญ; วีระ มหาวนากูล; อาคม อารยาวิชานนท์; พรรณประพร โคนพันธ์; พิเชฐ หล่อวินิจนันท์; คมสัน พิริยะกิจไพบูลย์; วิน เตชะเคหะกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   รายงานผลของการออกกำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 2 โครงการ คือ ...
  • เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; นภาพร วาณิชย์กุล; สมชาย ลี่ทองอิน; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ณัฐวุฒิ ส่งแสง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
  • เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; กฤช ลี่ทองอิน (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
   แบบประเมินตนเองในการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มุ่งเน้นลักษณะสำคัญของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ ทั้งในระดับกระบวนการรักษาดูแลของทีมผู้ดูแล ...
  • โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; นภาพร วาณิชย์กุล; กฤช ลี่ทองอิน; ณภากุล โรจนสุภัค (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2551-06)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากการประเมินสถานการณ์พบว่า อัตราชุกของโรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบชันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพของระบบงา ...