Now showing items 1-1 of 1

    • วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้ชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก 

      โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; คณิศร เต็งรัง; ราตรี ปิ่นแก้ว; วรัญญา เพ็ชรคง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      คู่มือการเรียนรู้วิถีชุมชนนี้เป็นผลลัพธ์จากการถอดประสบการณ์ที่เคยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางมานุษยวิทยาไปศึกษาชุมชนในลักษณะของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆ ผนวกกับการทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการฝึกอ ...