Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย 

      ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; สุวิทย์ วรวิสุทธิกุล; วสันต์ จอมภักดี; พลกฤษณ์ กรุดพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการ ถนนปลอดภัยโครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและนำมาใช้อย่างได้ผลในการลดอุบัติเหตุหรือเพิ่ ...