Now showing items 1-2 of 2

  • การสอนเพศศึกษาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

   วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล; Wachara Iamratsameekool (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, 2546)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจของการเรียนการสอนเพศศึกษาเนื้อหาใหม่สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเพศศึกษาและให้ครูเป็นผู้สอน ...
  • ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล; Watchara Aiumrasamikul; ประทุม หงศาลา; บังอร สิมสีแก้ว; จุรีรัตน์ สุขประเสริฐ; ละเมียด สิงห์ธีร์; ชุติมา ปัตลา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา ประชากรที่ศึกษาคือนักเ ...