Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย 

      กัตติกา ธนะขว้าง; Kattika Thanakwang; วันทนา ถิ่นกาญจน์; Wantana Thinganjana; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07)
      การวิจัยเรื่อง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในประเทศไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ การทำงาน สถานภาพสมรส รูปแบบการอยู่อาศัย) ปัจจัยด้านสุขภาพแล ...