Now showing items 1-2 of 2

  • R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย 

   วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ (สาธารณสุขจังหวัดแพร่, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; สมบูรณ์ เทียนทอง; ทัศนีย์ ญาณะ; วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ; ตรึงตา พูลผลอำนวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
   สรุปวิเคราะห์และรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีผู้ส่งเข้าประกวดในปี 2554 เป็นคลังความรู้สำหรับผู้สนใจสามารถใช้ต่อยอดการทำงานด้านความรู้ และปฏิบัติการบนฐานความรู้ให้มีความคืบหน้าต่อไป