Now showing items 1-2 of 2

  • กระบวนการสื่อสารการรณรงค์ด้านสุขภาพ 

   วาสนา จันทร์สว่าง; Wasana Chansawang; นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์; ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น; วิทยา เทียนจวง; พงศ์พันธ์ อันตะริกานนท์; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; Nataya Khiangchiphuek; Yutapong Khanchuen; Witaya Thianchawng; Pongphan Antarikhanon; Nitan Sirichorat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารการรณรงค์ขององค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และท้องถิ่นหรือชุมชน ผู้นำหรือผู้ปฏิบัติงานรณรงค์และกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลื ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2548-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...