Now showing items 1-4 of 4

  • ความเป็นมา หลักจริยธรรมการวิจัยในคน และ guidelines ต่างๆ 

   วิชัย โชควิวัฒน (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2556-01-16)
  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของราษฎรเต็มขั้น 

   วิชัย โชควิวัฒน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
  • รายงานเบลมองต์ 

   วิชัย โชควิวัฒน; ทิพิชา โปษยานนท์; สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์; TGLIP (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2551-06)
   รายงานเบลมองต์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ของสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์แล ...
  • แบบแผนการเขียนองค์การอนามัยโลก 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2555)
   หนังสือแนะนำการเขียนเอกสารตามแบบฉบับขององค์การอนามัยโลก แปลจากหน้งสือชื่อเรื่อง WHO Style Guide