Now showing items 1-2 of 2

  • การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน 

   วิชิต นันทสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997-09)
   การจัดการกองทุนเพื่อสุขภาพของชุมชน คือ การจัดการเงินทุน ที่ดิน แรงงาน ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง และการรักษาพยาบาล และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพ ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 27 : การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน 

   วิชิต นันทสุวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 27 : การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพโดยชุมชน