Now showing items 1-5 of 5

  • การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศไต้หวัน 

   วิชิต เปานิล; Wichit Paonil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษาประเทศไต้หวันการศึกษานี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอพัฒนาการของระบบสุขภาพของไต้หวัน ทั้งในส่วนปัญหา และวิธีการแก้ไขโดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อใช้เป็นบทเรียนประกอบการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย ...
  • การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร 

   นพมาศ สุนทรเจริญนนท์; วิชิต เปานิล; สมภพ ประธานธุรารักษ์; วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-สมุนไพร โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge management) ...
  • พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย 

   วิชิต เปานิล; Wichit Paunil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้สำรวจพระคัมภีร์พื้นฐานในพุทธศาสนาเพื่อดูว่าเมื่อพิจารณาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์แล้ว กระบวนทัศน์พุทธศาสนาจะมีหลักการอย่างไร มีความแตกต่างจากกระบวนทัศน์อื่นอย่างไร ภายใต้กระบวนทัศน์นี้มีทัศนะต่อสุขภาพแล ...
  • ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; วิชิต เปานิล; ลือชัย ศรีเงินยวง (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-12)
   หนังสือเรื่อง “ยากับชุมชน: มิติทางสังคมวัฒนธรรม” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการทบทวนสถานการณ์การใช้ยาในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการภาษาอังกฤษว่า Situational Analysis: Review of Quality Drug Use in the Community ซึ่งนอกจากการทบทวนก ...
  • ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา 

   วิชิต เปานิล; Wichit Paonil; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; รัชนี จันทร์เกษ; Paranat Suksut; Rutchanee Chantraket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นวาระแห่งชาติที่ท้าทาย เพราะประเทศไทยได้ทอดทิ้งการสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนขาดความนิยม และสังคมขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ...