Now showing items 1-2 of 2

  • การสนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ 

   วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2012-07)
   โครงการการสนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จ ...
  • สถาปนิกอาทร ตามรอยพ่อ 

   วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2016-06)
   การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อการมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีความสุขนั้น แม้จะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนพิการพึงได้รับ และมีนโยบายรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว แต่บริการนี้ก็ไม่ได้มีโ ...