Now showing items 1-1 of 1

    • ทบทวนวรรณกรรมน้ำท่วมกับสุขภาพ 

      วิทย์ วิชัยดิษฐ์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย ภัยพิบัติ: ...