Now showing items 1-1 of 1

    • ทศวรรษหน้ากับการพัฒนาแพทย์ 2540-2550 

      วิทุร แสงสิงแก้ว (2551-12-04)
      บทความชิ้นนี้เป็นคำบรรยายของ นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 39 ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 และได้รับอนุญาตให้นำลงเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ...