Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

      ณปรัชญ์ วงษ์เกษม; Naprat Wongkasem; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; Wipawee Tharmmaphornphilas; หฤทัย โลหะศิริวัฒน์; Haruetai Lohasiriwat; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-08)
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ได้รับการยกระดับจากสถานีอนามัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทั้งหน้าที่ในเชิงรุกและเชิงรับ จากการศึกษากระบวนการทำงานของรพ.สต.พบว่าปัญหาสำคัญในการทำงานของบุคลากร ...