Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารายการยาเพื่อใช้คัดกรองและลดโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ 

      ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล; จันทร์จิรา ชอบประดิถ; สุรศักดิ์ สุนทร; วิมล สุวรรณเกษาวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
      วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีเพื่อทบทวนนโยบายสุขภาพและแนวทางในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ สำรวจข้อมูลขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการใช้ยาที่เสี่ยงในผู้สูงอายุ ทั้งข้อมูลจากฐานข้อมูลอาการไม่พึงป ...