Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบกระจายอำนาจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

      ฉัตร เสกสรรค์วิริยะ; Chat Satsanwiriya; ละเอียด หัสดี; สนองพร ขาวบาง; วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว; ประเสิรฐ เสกสรรเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      การศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบกระจายอำนาจของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินสิทธิผลของการบริหารงบประมาณสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สาธา ...