Now showing items 1-6 of 6

  • After Action Review R2R ในแต่ละบริบท: จะใช้ประโยชน์จากงาน R2R ได้อย่างไร 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ After Action Review R2R ในแต่ละบริบท: จะใช้ประโยชน์จากงาน R2R ได้อย่างไร วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...
  • การจัดตั้งเครือข่าย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2558-12-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ หัวข้อ การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  • การจัดตั้งเครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน (ประธานเครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: ก้าวย่างอย่างมั่นใจ กับเครือข่าย" อุบลศรีโสธรเจริญ" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter10 ...
  • สุนทรียสาธกสู่การค้นหาและกำจัดจุดอ่อน 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เครือข่ายการวิจัย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (โรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)