Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเครือข่ายทันตสาธารณสุขในกลุ่มคนพิการ เขต อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ปี พ.ศ. 2554 

   วิโรชา เพียรเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   โรงพยาบาลป่าบอนเป็นสถานพยาบาลของรัฐที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาเมื่อเกิดความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมร ...
  • รูปแบบการดำเนินงานทันตสุขภาพ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

   วิโรชา เพียรเจริญ (โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี