Now showing items 1-2 of 2

  • การคัดเลือกชุดทดสอบสารหนูภาคสนามสำหรับใช้งานในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ 

   อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; ประสิทธิ์ คงทอง; Wilaiwan putttapruk; Prasit Kongthong; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์; Ronpibun Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ปัญหาที่สําคัญของงานสาธารณสุขในปัจจุบันของอำเภอร่อนพิบูลย์ คือ การขาดข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการปนเปื้อนของสารหนูหลังจากที่ได้พบการปนเปื้อนสารหนูในน้ำบ่อตื้นในอ.ร่อนพิบูลย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามในหลายๆ ...
  • การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารหนูในนำบริโภคของตำบลร่อนพิบูลย์ 

   วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; Wilaiwan Puttapruk; ณรงค์ ภมรภู่ศิริกุล; พโยม เสนอินทร์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Narong Pamornpoosirikul; Payome Sanin; Uraiwan Madardam; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์, 2545)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและน้ำฝนในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสารหนูในเขตพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขั้นตอนการศึกษา 1) ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ำประปาทุกระ ...