Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; พงศ์พันธุ์ สุริยงค์; วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์; ศิริขวัญ บริหาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07-28)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลในการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555- 2559 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ...
  • ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย 

   เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; ศิริขวัญ บริหาร; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การใช้ยาไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่คำนึงถึงเชื้อดื้อยา การใช้ยาราคาแพงนอกบัญชียาหลัก การใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การใช้ยาโดยบุคลากรทางการแ ...