Now showing items 1-2 of 2

  • การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

   ศิริชัย ศิริกายะ; Sirichai Sirikaya; บุญชาล ทองประยูร; จีรบุณย์ ทัศนบรรจง; นภาวรรณ ตันติเวชกุล; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงความจำเป็นและต้องการที่ใช้ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มนักสื่อสารมวลชน ...
  • การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมโดยบรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ 

   หทัย ชิตานนท์; บัวรัตน์ ศรีนิล; ศิริชัย ศิริกายะ; อำนาจ เย็นสบาย (2540)
   การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้หน้าฉากของการสร้างภาพลักษณ์ของการแสดงการตอบแทนคืนกำไรให้สังคม แต่หลังฉากเป็นการใช้กลยุทธ์แอบแฝงด้านการตลาดอันแยบยลหรือไม่นั้น ได้รับการติดตามและยับย ...