Now showing items 1-16 of 16

  • การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน : กรณีศึกษาในสถานบริการภาคอีสาน 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul; กัลยา พัฒนศรี; ชูศรี คูชัยสิทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนที่ปรากฏอยู่ในสถานบริการสุขภาพทั้งในแง่มุมของแนวคิด วิธีการจัดการ การรับรู้ของสตรี ตลอดจนความสำเร็จและอุปสรรค ผู้ให้ข้อมูลห ...
  • การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน : วิเคราะห์สถานการณ์ในภาคเหนือ อีสาน และใต้ 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน ที่อยู่ใน 3 จังหวัด คือ สถานบริการสุขภาพในชุมชนเมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือ ขอนแก่นของภาคอีส ...
  • การพัฒนาระบบสุขภาพทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน : สถานการณ์ในมิติภาคพื้นบ้าน และแบบประชาชนภาคอีสาน 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   รายงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์วิเคราะห์สถานการณ์ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพทางเลือกสำหรับสตรีวัยกลางคนในด้านแนวคิด วิธีการจัดการ การรับรู้ และความสำเร็จของระบบบริการส่งเสริมสุขภาพทางเลือก สถานที่ศึกษาคือ ...
  • การสำรวจอนามัยของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2540)
   สืบเนื่องจากองค์ความรู้ด้านปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มคนงานก่อสร้างมีน้อยมาก ขณะที่จำนวนคนงานเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งยังมีการเริ่มเปิดรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่สลับซั ...
  • คนงานก่อสร้างหญิงอีสาน 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2539)
   อุบัติเหตุเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในชีวิตการทำงานของคนงานก่อสร้างหญิง และการทำงานแบกหามของหนักก็ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในบางส่วนของร่างกายเป็นประจำ เช่น เจ็บปวดหน้าอก ท้องน้อย มดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งส่วนใหญ่จะรักษาเ ...
  • งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ. 2526-2537 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2541)
   งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสตรีไทยในรอบ 12 ปี (พ.ศ.2526-2537) ที่ผ่านมานั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 564 เรื่อง พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95.04 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะที่มีงานวิจัยเชิงคุณภาพเพียงร้อยละ 3.9 หรือเพียง ...
  • งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสตรีไทยระหว่างปี พ.ศ.2526-2537 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   Research on Thai Women's Health During 1993-1995This descriptive study. "Research on Thai Women's Health During 1993-1995" aims to collect and establish a database on women's health research conducted in Thai society and ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ; บัณฑิต ถิ่นคำรพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   Social and health problems of the construction workersin the northeastThe study of "Social and Health Problems of the Construction Workers in The Northeast" aims to describle social and health status of the workers. Both ...
  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatku (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่ออธิบายวิถีชีวิตของคนงานก่อสร้าง และวิเคราะห์ถึงปัญหาสังคมและสาธารณสุขจากบริบทและวิถีชีวิตท ...
  • ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2541)
   สถานการณ์ทางสังคมของคนงานก่อสร้างอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้าย คือ ด้อยโอกาส ด้อยการศึกษา ไร้ฝีมือ ค่าแรงต่ำ และยากจน เป็นวิธีชีวิตของคนที่ขาดคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม ไม่ว่าในกลุ่มคนงานก่อสร้างเอง ...
  • ภาวะสุขภาพสตรีวัยกลางคน: ข้อเสนอเพื่อการเตรียมเข้าสู่วัยทอง 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2540)
   บทความนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพสตรีวัยกลางคนได้ภาพที่ชัดเจนดีมากในแง่ Gender-difference และการสะท้อนปัญหาสุขภาพสตรีวัยทองที่ตกต่ำกว่าชายถึงสองเท่า น่าจะเป็นสัญญาณปลุกให้วงการที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาผู้สูงอายุ ...
  • ภาวะสุขภาพและอนามัยผู้สูงอายุ : ทบทวนวรรณกรรม 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รายงานต่อไปนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในแง่มุมของสุขภาพอนามัย ภาวะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม สังเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล ปัญหาและปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยใช้แหล่งข้อมูลจากผลการวิจัยต่างๆ ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ เล่ม 1 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540) 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)
  • สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บัณฑิต ถิ่นคำรพ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; บุญศรี ปราบณศักดิ์; พรทิพย์ คำพอ (2540)
   คนงานก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงมากกลุ่มหนึ่งและนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานะสุข ...