Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการทำงานของคนงานแปรรูปหมอนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ศิริพร ด่านคชาธาร; Siriporn Darnkachatarn; จันจิรา มหาบุญ; Junjira Mahaboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของคนงานแปรรูปหมอนยางพารา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมคว ...
  • คู่มือความปลอดภัยการแปรรูปหมอนยางพาราของแรงงานนอกระบบ 

   ศิริพร ด่านคชาธาร; Siriporn Darnkachatarn; จันจิรา มหาบุญ; Junjira Mahaboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-10)
   คู่มือความปลอดภัยการแปรรูปหมอนยางพาราของแรงงานนอกระบบ เล่มนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานแปรรูปหมอนยางพารารับรู้ถึงความเสี่ยงในการทำงาน ตระหนักถึงอั ...