Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์ 

      สุคนธา คงศีล; ศุภชัย ฤกษ์งาม (2538)
      ภายหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างกว้างขวางในแทบทุกมุมโลกแล้ว ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้เพิ่มมาตรการต่างเพื่อป้องกันโรคนี้ ซึ่งมาตรการหนึ่งที่เร่งรัดก็คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในโลหิตบริจาค ทั้งวิธี ...