Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

      ศุภชัย ศรีสุชาติ; แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล; อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์; นรา แป้นประหยัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-02-14)
      วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือประเมินผลแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และ ...