Now showing items 1-1 of 1

    • การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

      ศุภรักษ์ ศุภเอม; Supparuk supaaim (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาเบาหวานในชุมชน ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย และเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานได้ ...