Now showing items 1-2 of 2

  • การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 

   ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawad Chardchawarn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2555)
   การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดก ...
  • การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ; แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล; อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์; นรา แป้นประหยัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-02-14)
   วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือประเมินผลแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และ ...