Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

      ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย; วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์; ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์; Khon Kaen University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
      แม้ว่าปัญหาเรื่องภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล จะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะเริ่มมีการฟ้องศาลเพื่อให้มีการชดเชยความเสียหายและสื่อม ...