Now showing items 1-2 of 2

  • 10 ปี การกระจายอำนาจการคลังฯ กับทางเลือกการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; Sakon Varanyuwatana (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา 

   วุฒิสาร ตันไชย; Wuttisan Tanchai; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; Sakon Varanyuwatana; อรทัย ก๊กผล; Orathai Kokpol; วรรณภา ติระสังขะ; Vannapar Tirasangka; นรา แป้นประหยัด; Nara Panprayad; อัญชลี ห่วงทอง; Anchalee Huangtong; เอกวีร์ มีสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-30)
   ระบบอภิบาลยา (Pharmaceutical System) เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข แต่ก็เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งในหลายประเทศความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบยาในมิติของความโป ...